چاپ

۱۲-تبلیغ غدیر با شیوه چهره به چهره

Tablo Rahkarhaye Mohandesi Dar Ghadir 12

تبلیغ غدیر با شیوه چهره به چهره

فواید طرح:

۱.امکان پذیر بودن اجرا در هر موقعیت زمانی و مکانی

۲.ارتباط قوی تر بین تبلیغ کننده و مخاطب

۳.تسهیل در طرح سوال از طرف مخاطب و دریافت پاسخ از مبلغ غدیر

۴.تبلیغ چهره به چهره یعنی تعداد مبلغین غدیر،به عدد همه مردم ولایت‌مدار می باشد

۵.حذف نگرانی از هزینه‌های مالی

کتاب مهندسی تبلیغ غدیر ص۱۹۹