ایده ایستگاه های سفره احسان امیرالمومنین علیه السلام در ظهر غدیر به صورت سیار و با تزئینات

ااین ایده با هدف تبلیغ غدیر در سطح شهر است که ایستگاه های سفره احسان امیرالمومنین در ظهر غدیر را به صورت سیار در سطح شهر با ماشین های تزئین شده اطعام ظهر غدیر را پخش کنند.